Från Holocaust till Förintelsen: Begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk
Språk: svenska


Session: Ett historiskt föredrag om när, hur och varför ordet Förintelsen började användas i Sverige såsom ett begrepp för det judiska folkmordet under det andra världskriget, i stället för det internationellt etablerade ordet och begreppet Holocaust.


Bio: Masterexamen i historia. Masteruppsatsen omfattade en grundläggande studie av benämningen Förintelsen. Projektarbete inlett av Förintelsens offer på Pålsjö kyrkogård, Helsingborg. Museichef på Beredskapsmuseet. Pågående projekt i museiverksamheten om Förintelsens historia i ett svenskt perspektiv.
Avhandlingen finns för nerladdning (PDF) här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1675139/FULLTEXT01.pdf